· 

Op naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs binnen Europa

 

In Europa kunnen globaal gezien drie typen onderwijsstelsels worden onderscheiden (Naaijer et al., 2016).

·         Gedifferentieerd onderwijsstelsel

Gekenmerkt door vroege selectie en schoolgestuurde onderwijsroutes. In bijvoorbeeld Nederland wordt met dit systeem gewerkt.

·         Common core curriculum onderwijsstelsel

De leerlingen maken de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, maar alle leerlingen volgen (in ieder geval voor een groot gedeelte in de onderbouw) hetzelfde curriculum. In bijvoorbeeld Spanje wordt met dit systeem gewerkt.

·         Single structure onderwijsstelsel

Het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn samengevoegd. In bijvoorbeeld Zweden wordt met dit systeem gewerkt.

 

De gedifferentieerde stelsel zijn ongunstig voor de leerprestaties van met namen jongens, leerlingen uit de lagere sociaal-economische  milieus en leerlingen met een migrantenachtergrond. De effecten van sociaal-economisch milieu, etniciteit en geslacht zijn in gedifferentieerde stelsels sterker dan in minder gedifferentieerde stelsels. In Nederland moet men dus waakzaam blijven dat de onderwijsmobiliteit bevorderd en gefaciliteerd wordt. Dit kan door het inzetten van (meer) brede schoolgemeenschappen en de zogenaamde dakpanbrugklassen en brede combinatieklassen (Naaijer et al., 2016).

  

 

10-14 Onderwijs

Op dit moment zijn leerlingen in Nederland pas 11 of 12 jaar oud als wordt bepaald of zij naar vmbo, havo of vwo gaan. eze keuze heeft helaas een steeds definitiever karakter. De overstapmogelijkheden zijn in de praktijk beperkt. Het eendimensionaal determineren naar niveau sluit niet aan bij de individuele verwachtingen van leerlingen en ouders en doet geen recht aan verschillen in ontwikkelingstempo en kwaliteit van leerlingen. In het Nederlandse onderwijssysteem wordt vroeg en rigide geselecteerd (Lieverloo, 2018).

 

Het onderwijsconcept 10-14 Onderwijs gaat uit van het creëren van ‘een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerling’. Dit onderwijsconcept sluit aan bij talenten, ontwikkelingsfase, onderwijsbehoeften en leerstijlen. De eigenaarschap van de leerling ten aanzien van het eigen leerproces wordt gestimuleerd, waardoor er een betere aansluiting en meer geleidelijke overgang van de open oriëntatie in het basisonderwijs naar de meer gerichte differentiatie in het voortgezet onderwijs. Hierbij gaat het vanuit het 21-eeuws perspectief zowel om cognitieve als conatieve vaardigheden en om de motivatie om te blijven leren (Lieverloo, 2018).

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0